Een leven lang leren - Nieuw scholingsbudget voor werknemers, ondernemers en werkzoekenden

De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat vanaf 1 maart 2022 zowel werknemers, ondernemers, als werkzoekenden, die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt bij het UWV een budget kunnen aanvragen; het STAP-budget.

De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat vanaf 1 maart 2022 zowel werknemers, ondernemers, als werkzoekenden, die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt*1  bij het UWV een budget kunnen aanvragen van maximaal EUR 1.000 inclusief btw*2 voor scholing en ontwikkeling*3.  Dit wordt het ''STAP-budget'' genoemd. STAP staat voor ''Stimulering Arbeidsmarkt Positie''. De aanvragers kunnen dit budget gebruiken om de kans op het behoud van hun baan of het vinden van een nieuwe baan te vergroten. Hierbij valt te denken aan een training binnen een bepaald vakgebied, maar ook persoonlijke ontwikkelingen zoals leiderschap of communiceren.  Voor de nieuwe subsidieregeling is een bedrag van EUR 218.000.000 (inclusief uitvoeringskosten en flankerend beleid) beschikbaar gesteld. De verwachting is dat op jaarbasis (slechts) circa 200.000 tot 300.000 personen een opleiding kunnen volgen.

Per persoon kan één keer per jaar - via de website van het UWV - een STAP-budget worden aangevraagd . Het STAP-budget kan alleen worden ingezet voor scholingsactiviteiten die zijn vermeld in het scholingsregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als de aanvraag is goedgekeurd (in principe binnen vier weken) wordt het budget uitbetaald aan de scholingsaanbieder. Het STAP-budget wordt alleen toegekend voor een scholing die start binnen drie maanden na sluiting van de relevante aanvraagperiode van twee maanden. Voor meerjarige opleidingen geldt een termijn van vijf maanden vanaf het einde van de aanvraagperiode.

Het STAP-budget moet worden terugbetaald als het ten onrechte is toegekend of niet aan de STAP-budgetverplichtingen is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de opleiding niet wordt afgerond of geen melding is gemaakt van relevante omstandigheden die van belang zijn voor het STAP-budget, waaronder het niet (tijdig) kunnen afronden van de opleiding. ''Afgerond'' wil zeggen dat de scholing moet worden afgerond met een diploma of certificaat of dat de  subsidieontvanger minstens een aanwezigheids- of deelnemingspercentage had van 80%. Ook de scholingsaanbieder kan tot terugbetaling worden verplicht, als deze niet aan de verplichtingen van de subsidieregeling heeft voldaan.

Als een werknemer gebruik maakt van het STAP-budget ontslaat dat een werkgever niet van de verplichting om noodzakelijke scholing aan te bieden. Op grond van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (die uiterlijk op 1 augustus 2022 dient te worden geïmplementeerd) dient verplichte scholing kosteloos aan de werknemer te worden aangeboden. Maar met behulp van het STAP-budget kunnen de aanvragers zich voor rekening van het UWV verder ontwikkelen. Uiteraard zullen werkgevers daar ook bij gebaat zijn, omdat werknemers hierdoor mogelijk breder en langduriger kunnen worden ingezet.
Heeft u nog vragen over het STAP-budget? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Geschreven door Anita de Jong, Maria Benbrahim, Imane Azdad.

* 1Er is sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt indien de subsidieaanvrager: (i) ≥ 18 jaar of ouder is en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt; (ii) een burger van de Europese Unie is of een familielid als bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG; en (iii) ten minste zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van zijn/haar aanvraag.
*2 Als de kosten voor een opleiding minder bedragen dan EUR 1000,- en de werkgever hieraan bijdraagt, wordt deze bijdrage op het STAP-budget in mindering gebracht. Als de kosten van een STAP-opleiding meer bedragen dan EUR 1.000 dan dient de werknemer het meerdere in beginsel zelf te betalen, tenzij de werkgever hierin tegemoet wil komen of de werknemer een bijdrage in de studiekosten ontvangt uit een O&O-fonds of bijvoorbeeld van het UWV.
* 3 Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Dubbele financiering voor scholingskosten is niet de bedoeling. De aanvrager mag dus geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering ontvangen (met uitzondering van een Levenlanglerenkrediet).
*4 https://www.stap-budget.nl/opleidingen?p=1.

 

This website is operated by Hogan Lovells International LLP, whose registered office is at Atlantic House, Holborn Viaduct, London, EC1A 2FG. For further details of Hogan Lovells International LLP and the international legal practice that comprises Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP and their affiliated businesses ("Hogan Lovells"), please see our Legal Notices page. © 2024 Hogan Lovells.

Attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.